Bilety Arena
 
Trwa komunikacja

Regulamin

I. Słownik pojęć

Bayer Media Emil Bajer, z siedzibą w Suwałkach, przy ulicy Bulwarowej 5, Nip: 844-204-32-81, REGON: 200021355 zwana dalej Bayer Media.

SYSTEM SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ – serwis internetowy należący do Bayer Media, dostępny pod adresem kup.biletyarena.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia i kupować Bilety.

KUPUJĄCY – każdy podmiot składający zamówienie w Systemie Sprzedaży Internetowej.

BILET / KARNET – dokument uprawniający do uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym lub sportowym organizowanym przez Bayer Media lub innego organizatora, oferowany do sprzedaży w Systemie Sprzedaży Internetowej.

REGULAMIN – niniejszy regulamin, mający zastosowanie do korzystania z Systemu Sprzedaży Internetowej oraz brania udziału w wydarzeniach kulturalnych lub sportowych organizowanych przez Bayer Media lub innego organizatora.

 

II. Korzystanie z Systemu Sprzedaży Internetowej

 1. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Warunkiem skorzystania z Systemu Sprzedaży Internetowej jest:
 3. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym a Bayer Media;
 4. spełnienie wymaganych procedur rezerwacji i zakupu w Systemie Sprzedaży Internetowej, tj.:

- rejestracji Kupującego na stronie (tylko w przypadku transakcji),

- wyboru wydarzenia i liczby biletów,

- sprawdzenia danych,

- potwierdzenia dokonania zamówienia oraz otrzymania drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Bayer Media.

 1. Warunkiem zakupu Biletu w Systemie Sprzedaży Internetowej jest opłacenie zamówienia przez Kupującego. Zapłata niepotwierdzona przez bank Kupującego w ciągu 30 minut powoduje automatyczne anulowanie zamówienia. Płatności za bilety są obsługiwane za pośrednictwem Dotpay Sp. z o.o., ul. Wielicka 28 b, 30-552 Kraków, tel. +48 12 688 26 00, e-mail: bok@dotpay.pl. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa wyżej, powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone – Kupujący jest informowany o sposobie postępowania w danej sytuacji przez Dotpay Sp. z o.o. pocztą elektroniczną – kontakt: bok@dotpay.pl – lub telefonicznie: +48 12 688 26 00.
 2. Aby otrzymać fakturę VAT, należy podczas procesu zamawiania zaznaczyć opcję Faktura VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 3. Bayer Media nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 4. Bayer Media nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
 5. System Sprzedaży Internetowej umożliwia zakup Biletu najpóźniej na godzinę przed wydarzeniem. Bayer Media zastrzega sobie możliwość zakończenia lub wydłużenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.
 6. Brak możliwości zakupu Biletu za pośrednictwem Systemu Sprzedaży Internetowej nie oznacza braku biletów w kasie Bayer Media.
 7. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu realizacji zamówienia przekazywane będą drogą elektroniczną.
 8. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia na Bilet przez Bayer Media.
 9. Bayer Media nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Kupujący nabywa Bilety. Bayer Media nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 10. Ostateczne koszty zamówienia biletów składają się z ceny biletów i opłat dodatkowych (m.in. kosztów dystrybucji i płatności). Wszystkie doliczane do cen biletów opłaty dodatkowe podawane są do wiadomości Kupującego w momencie składania zamówienia. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.
 11. Zamówienie nieopłacone w ciągu czasu podanego na etapie przyjmowania zlecenia zostaje automatycznie anulowane.

 

III. Zwroty biletów

 1. Bayer Media nie dokonuje zwrotów pieniędzy za zakupione Bilety z wyjątkiem wydarzeń, które zostały odwołane.
 2. W przypadku odwołania wydarzenia zwrot za Bilet zakupiony za pomocą Systemu Sprzedaży Internetowej dokonywany jest jedynie na konto, z którego realizowana była zapłata, zgodnie z pkt. II-3 niniejszego Regulaminu.
 3. Zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów Bayer Media nie dokonuje zwrotów biletów zakupionych za pośrednictwem Systemu Sprzedaży Internetowej – z wyjątkiem sytuacji, w których spektakl zostaje odwołany.
 4. Serwis biletyarena.pl oraz Bayer Media nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, pandemię, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne, akty działań terrorystycznych, alarmów przeciwbombowych, żałoby narodowe lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań i inne nie wymienione. W przypadku nieodbycia się imprezy z powodu Siły Wyższej, posiadaczowi biletu nie przysługuje zwrot kosztów za zakupiony bilet, żadna rekompensata ani odszkodowanie.

 

IV. Zasady

 1. Bayer Media ma prawo do nie wpuszczenia na widownię widzów spóźnionych. Osobom spóźnionym nie przysługuje zwrot pieniędzy za Bilety. W przypadkach, gdy na sali pozostały wolne miejsca dopuszcza się wpuszczenie spóźnionych widzów. W takiej sytuacji obsługa widowni wskazuje spóźnionym widzom najbliższe wolne miejsca, do których dojście powoduje zakłócenie odbioru wydarzenia przez innych widzów w sposób minimalny, a Bayer Media nie gwarantuje spóźnionym widzom dostępności miejsc wskazanych na Biletach. O możliwości wpuszczenia na salę spóźnionych widzów decyduje obsługa widowni.
 2. Podczas wydarzeń obowiązuje bezwzględny zakaz filmowania i fotografowania oraz nakaz wyłączenia telefonów komórkowych.
 3. Osoby, które swoim zachowaniem zakłócają odbiór wydarzenia, w szczególności osoby pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, zostaną wyproszone z sali bez prawa zwrotu pieniędzy za Bilety. Jeśli w konsekwencji takiego zachowania wydarzenie zostanie odwołane, osoby zakłócające zostaną obciążone kosztami odwołania wydarzenia.
 4. Dzieci mogą brać udział w wydarzeniach tylko pod opieką dorosłych opiekunów. Jeśli dziecko swoim zachowaniem zakłóca odbiór wydarzenia, zostanie wyproszone z sali wraz z opiekunem bez prawa zwrotu pieniędzy za bilety.

 

 V. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Poprzez nabycie Biletu w Systemie Sprzedaży Internetowe oraz akceptację Regulaminu, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Bayer Media Emil Bajer z siedzibą w Suwałkach, ul. Bulwarowa 5, 16-400 Suwałki w celu związanym z organizacją prezentacji wydarzeń Bayer Media, które to dane udostępnione są dla Bayer Media przez Kupującego osobiście (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r., poz. 922, a od 25 maja 2018 r. zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.*), w zakresie niezbędnym do prezentacji wydarzeń Bayer Media.
 2. Kupujący oświadcza, iż został poinformowany, że:
 3. Administratorem danych osobowych jest Bayer Media Emil Bajer z siedzibą w Suwałkach, ul. Bulwarowa 5, 16-400 Suwałki, biuro@bayermedia.pl
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu objętym zgodą.
 5. Przysługuje mu prawo dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.
 6. Przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).
 7. Jego dane osobowe będą przetwarzane przez okres 15 lat, a po tym czasie usunięte, chyba że udzielona zgoda zostanie przez Kupującego wcześniej cofnięta.
 8. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być osoby lub podmioty współpracujące z Bayer Media przy realizacji zadań objętych organizacją wydarzeń Bayer Media.
 9. Podanie jego danych firmie Bayer Media jest dobrowolne.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

 VI. Postanowienia pozostałe

 1. Bayer Media zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w repertuarze.
 2. Wszystkie informacje na temat repertuaru, wynajmu sceny, cen Biletów, zniżek, ofert specjalnych i inne opublikowane są na stronie www.biletyarena.pl.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.kup.biletyarena.pl oraz biletyarena.pl.
 4. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji w związku z tym kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 5. Serwis biletowy biletyarena.pl prowadzi wyłącznie dystrybucję biletów i nie ponosi odpowiedzialności za szkody poczynione przez organizatorów wydarzeń lub informacje przez niego przekazywane. Całkowita odpowiedzialność dotycząca wydarzenia leży po stronie jego organizatora. Serwis biletowy nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupujących za działania Organizatorów wydarzeń, w szczególności za odwołane lub opóźnione wydarzenia. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Organizator wydarzenia może odmówić wstępu na wydarzenie Kupującemu jeżeli nie będzie on akceptował lub spełniał warunków wynikających z regulaminu danego wydarzenia, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa jego uczestników.
 6. Serwis biletowy biletyarena.pl nie odpowiada za błędy w trakcie korzystania z serwisu wynikające z nieumiejętnego korzystania z serwisu przez Kupującego. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Kupującego z serwisu w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem.
 7. Ewentualne niedogodności związane z ograniczoną widocznością które wynikają z ustawienia elementów nagłośnienia, oświetlenia oraz niedogodności związane z nagłośnieniem koncertu podlegają ewentualnym reklamacjom tylko w trakcie trwania koncertu. Reklamacje będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w specjalnie utworzonym punkcie reklamacyjnym (punkt info) na danym obiekcie. Po odbytym koncercie tego typu reklamacje nie będą rozpatrywane.
 8. Organizator zastrzega, że każdy uczestnik wydarzenia może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczne decyzje w kwestiach organizacyjno – porządkowych zawsze należą do upoważnionych przedstawicieli firmy Bayer Media. W pozostałych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.
 10. Zaakceptowanie Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu wydarzenia, regulaminu obiektu, w którym wydarzenie się odbędzie, regulaminu imprezy masowej oraz innych obowiązujących podczas danego wydarzenia. Szczczegóły dostępne są w komunikatach na stronie https://biletyarena.pl/.
 11. Złożenie zamówienia na zakup Biletu / Karnetu jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją przez Kupującego.

 

VII. Zasady posługiwania się biletem

 1. Każdy bilet oznaczony jest indywidualnym kodem generowanym elektronicznie i udostępniany jedynie Kupującemu.
 2. Zakupiony bilet należy okazać bezpośrednio przed wejściem do obiektu.
 3. Do wstępu na obiekt uprawniona jest tylko pierwsza osoba, która okaże bilet z danym kodem.
 4. Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekazanie go przez Kupującego innej osobie, kopiowanie, zagubienie lub jego utrata, jak również udostępnienie biletu lub numeru identyfikatora transakcji, osobom trzecim może uniemożliwić Kupującemu uczestnictwo w wydarzeniu, na który został zakupiony bilet.
 5. Bayer Media zwolnione jest z odpowiedzialności wobec Kupującego oraz nie jest zobowiązany do zwrotu wartości biletu lub rekompensaty w sytuacji, gdy na skutek zdarzeń opisanych w pkt. 4 osoba nieuprawniona posłuży się biletem w celu wejścia na wydarzenie.